Διαδικασία πληρωμών

Τα απαιτούμενα στάδια για την ολοκλήρωση μιας πληρωμής από το Π.Τ.Α. Ηπείρου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων, περιγράφονται ως εξής:

 1. Εισαγωγή Λογαριασμού του έργου στο Π.Τ.Α. Αποστέλλεται από την εκάστοτε Διευθύνουσα Υπηρεσία ο λογαριασμός πιστοποίησης του εν λόγω έργου.
  • 1ος λογαριασμός
   1. Εισαγωγή στοιχείων εργολαβίας στο μηχανογραφικό σύστημα
   2. Έλεγχος φακέλου, όπου ελέγχεται η διαδικασία του διαγωνισμού
   3. Επικοινωνία με τον ανάδοχο ή/και την υπηρεσία διαχείρισης για τη συμπλήρωση του φακέλου.
  • Επόμενοι λογαριασμοί
   1. Εισαγωγή στοιχείων λογαριασμού στο μηχανογραφικό σύστημα
 2. Αποστολή Αιτήματος προς την υπηρεσία Διαχείρισης. Αιτούμαστε την επιλεξιμότητα των δαπανών και γενικότερα τη σύμφωνη γνώμη για την υλοποίηση της πληρωμής.
 3. Εισήγηση από την Υπηρεσία Διαχείρισης. Μας αποστέλλεται εισηγητικό από την εκάστοτε Υπηρεσία Διαχείρισης με τη σύμφωνη γνώμη της και το επιλέξιμο ποσό πληρωμής.
 4. Εντολή Πληρωμής. Πραγματοποιείται έλεγχος του υπολοίπου κατανομής χρηματοδότησης, καθώς και των διαθέσιμων φύλλων επιταγών του εν λόγω έργου και δημιουργείται Εντολή Πληρωμής που συνυπογράφουν οι Υπόλογος – Τμηματάρχης – Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. (ως διατάκτης).
 5. Επικοινωνία με ανάδοχο. Τηλεφωνική ή με φαξ για την προσκόμιση των δικαιολογητικών πληρωμής.
 6. Πληρωμή αναδόχου. Πραγματοποιείται έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής (ανάλογα με την περίπτωση) και ολοκληρώνεται η πληρωμή του αναδόχου ηλεκτρονικά μέσω e-pde ή με έκδοση επιταγής ημέρας της ΤτΕ με την συνυπογραφή του Διευθυντή και του προέδρου του ΔΣ.